Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

25 maart 2020

De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die wordt uitgevoerd door gemeenten.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Tozo gelden de volgen voorwaarden voor de aanvrager:

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland1;
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd;
 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland2 uitgeoefend;
 • Het bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • U bent in bezit van alle noodzakelijke vergunningen;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 17 maart 2020 (18:45) gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (minimaal 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV komt in aanmerking voor de Tozo, als deze voldoet aan de wettelijke eisen:

 • Het urencriterium;
 • De DGA heeft alleen of samen met eventueel andere in de BV werkzame personen, meer dan 50% van de aandelen in bezit. Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s;
 • Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Wanneer de BV van de DGA zijn/haar salaris niet meer kan uitbetalen als gevolg van de coronacrisis is een verlaging van het gebruikelijk loon (€ 46.000) wellicht een optie.

De overheid heeft online een vragenlijst gepubliceerd waar u aan de hand van een beslisboom kunt beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Klik op krijg ik tozo?

1: Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.

2: Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.

Toelichting

Overige belangrijke toelichtingen op de Tozo zijn:

 • De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en blijft vooralsnog tot 1 juni 2020 van kracht;
 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1.500 per maand (netto);
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze later niet terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

AANVRAGEN: deze tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandigen kunt u aanvragen bij uw woongemeente.

De gemeente Cranendonck heeft per 24 maart 2020 een online aanvraagformulier beschikbaar gesteld. De gemeente Cranendonck adviseert dringend om eerst telefonisch contact met hen op te nemen (040-2083444).

Terug naar overzicht

Teun Trienekens

Adviseur | Eigenaar
Teun Trienekens
Neem contact op