Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0

08 juli 2020

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. De NOW 2.0 is een voortzetting van de NOW 1.0 met een aantal belangrijke wijzigingen.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 zijn:

 • Verlenging steunmaatregel tot 1 oktober 2020;
 • Beperkingen op dividenden en bonussen;
 • De opslag van de werkgeverslasten gaat van 30% naar 40%;
 • Korting op subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag gaat van 150% naar 100%;
 • Werknemers verplicht stimuleren voor bijscholing.

Loonkostensubsidie die werkgevers ontvangen voor werknemers die om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen moeten voor 100% worden terugbetaald. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen.

Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet dan kunnen zij 5% worden gekort op het totale subsidiebedrag.

Omzet

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een aaneengesloten periode van vier maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden juni, juli of augustus 2020 (omzetperiode). De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door drie (referentie-omzet). Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de eerste NOW regeling en subsidie is toegekend, dient u de vier aaneengesloten kalendermaanden op te geven die aansluiten op de drie kalendermaanden die u heeft opgegeven bij de eerste tranche.

De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de omzetperiode te delen door de referentie-omzet. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten en naar boven afgerond.

Tegemoetkoming

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:

A x B x 4 x 1,4 x 0,9

A = het (verwachte) percentage van de omzetdaling

B = de loonsom (totale sv-loon over tijdvak maart 2020)

4 = de subsidie wordt verstrekt over een tijdvak van 4 maanden (juni t/m september 2020)

1,4 = 40% opslag van de loonsom voor werkgeverslasten

0,9 = 90% van de loonsom die maximaal door de overheid wordt vergoed

Aanvraagprocedure

Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 juli tot en met maandag 31 augustus 2020 een aanvraag indienen bij het UWV. Voor ieder loonheffingennummer dient een afzonderlijke tegemoetkoming te worden aangevraagd.

Werkgevers dienen de volgende gegevens te verstrekken bij de aanvraag van de NOW:

 • Bedrijfsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van bevoegd contactpersoon);
 • Loonheffingennummer waarvoor u de aanvraag doet;
 • Ingangsdatum van de periode van vier aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming;
 • Het verwachte percentage omzetverlies in deze periode;
 • Het bankrekeningnummer waarop (terug)betalingen van de loonheffingen van de Belastingdienst worden ontvangen en de tenaamstelling van dit rekeningnummer;
 • Een kopie bankafschrift van de betreffende bankrekening;
 • Tot slot dient u als werkgever op de aanvraag een intentieverklaring te tekenen waarmee u verklaart:
  • U de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest;
  • U begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op uw aanvraag;
  • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd;
  • U akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • U bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen.

Verplichtingen

Werkgevers aan wie subsidie wordt toegekend hebben de volgende verplichtingen:

 • De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk (100%) door te betalen;
 • De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten;
 • De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV (1 juni t/m 30 september 2020);
 • Als u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag indient bij het UWV wordt de tegemoetkoming met 5% verlaagd. Het UWV verlaagt de tegemoetkoming niet met 5% als u:
  • met de vakbond(en) of andere werknemersvertegenwoordiging een akkoord bereikt over de ontslagaanvraag;
  • als u geen akkoord heeft bereikt: u en uw werknemersvertegenwoordiging hebben een verzoek ingediend bij de Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid. Dit is een verzoek om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Dit verzoek mag u niet hebben ingetrokken op het moment dat u de tweede NOW-tegemoetkoming aanvroeg.
 • De werkgever is verplicht om de werknemers(-vertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing;
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet u desgevraagd inzage geven in deze administratie;
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • De werkgever moet aan het UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Accountantsverklaring

De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen. Bij de aanvraag van een definitieve berekening is een accountantsverklaring verplicht in de volgende situaties:

 • Bij een voorschot van €100.000 of meer;
 • Bij een definitieve tegemoetkoming van €125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).

Wanneer u geen accountantsverklaring hoeft te overleggen heeft u mogelijk wel een verklaring van een deskundige derde nodig waarmee de omzetdaling wordt bevestigd:

 • Bij een voorschot van €20.000 of meer;
 • Bij een definitieve tegemoetkoming van €25.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).

Enkel wanneer uw voorschot en tegemoetkoming niet boven de genoemde grenzen uitkomen hoeft u geen verklaring te overleggen.

Dividenden en bonussen

Indien de werkgever of rechtspersoon een voorschot heeft ontvangen van € 100.000 of meer of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is gelden de volgende beperkende voorwaarden voor het uitkeren van bonussen of dividend.

De werkgever of rechtspersoon keert over 2020, tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021, geen dividenden uit aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap, waaronder mede begrepen winstdelingen, en kopen geen eigen aandelen in. Met dividend worden andere winstuitkeringen aan derden gelijkgesteld.

Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau, dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee schriftelijk akkoord zijn.

AANVRAGEN: de NOW kunt u aanvragen bij het UWV vanaf maandag 6 juli tot en met maandag 31 augustus 2020. Voor aanvragen klik hier. Mocht u vragen hebben over de NOW regeling en aanvraag daarvan, bel of mail ons wij helpen u graag.

Terug naar overzicht

Teun Trienekens

Adviseur | Eigenaar
Teun Trienekens
Neem contact op