Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

30 juni 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die ten minste 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sectoren

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op deze lijst met vastgestelde SBI-codes. Hier vindt u een zoektool SBI-codes waarmee u aan de hand van uw KvK nummer kunt controleren of uw onderneming onder de vastgestelde rubrieken valt.

Omzet

Het omzetverlies wordt berekend door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en deze te delen door de omzet in de referentieperiode. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten. De omzet in de referentieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2019, gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2019. De omzet in de subsidieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2020, gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2020.

Vaste Lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten wordt gebruik gemaakt van branchegegevens van het CBS. In de rubrieken hier vindt u per SBI-code het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Bedrijven waarvan de uitkomst van de vermenigvuldiging van de omzet in de referentieperiode met de ratio (vast percentage) tussen de vaste lasten en de omzet van een gemiddeld bedrijf ten minste € 4.000 bedraagt maken aanspraak op de subsidie.

Tegemoetkoming

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:

A x B x C x 0,5

A = omzet in de referentieperiode (in EUR)

B = omzetverlies in hele procenten

C = ratio tussen de vaste lasten en de omzet (percentage)

Bij element C wordt het hoogste percentage gebruikt dat van toepassing is indien de getroffen mkb-onderneming meerdere hoofdactiviteiten uitvoert opgenomen in de lijst. Dit geldt ook voor een nevenactiviteit als de getroffen mkb-onderneming meerdere nevenactiviteiten uitvoert opgenomen in de lijst.

De subsidie bedraagt € 1.000 indien de uitkomst van de berekening minder is dan € 1.000 of als het een getroffen mkb-onderneming betreft die is ingeschreven in het KvK Handelsregister na 29 februari 2020.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL zijn:

 • Uw bedrijf heeft ten minste 30% omzetverlies door de coronacrisis1;

 • Uw bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten in de periode juni tot en met september 20202;

 • De hoofdactiviteit of nevenactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de KvK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de activiteiten (SBI codes) die zijn opgenomen in de lijst met vastgestelde SBI-codes;

 • Uw bedrijf heeft een vestiging in Nederland;

 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres. Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning en die een eigen opgang of toegang heeft3;

 • Uw onderneming heeft maximaal 250 werknemers;

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister;

 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf;

 • Uw onderneming heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank;

 • Uw onderneming is niet failliet;

 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen4.

1: Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen. Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.

2: Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

3: Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

4: Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primair productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.

AANVRAGEN: de TVL is aan te vragen bij de RVO van dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 30 oktober. Voor aanvragen klik hier. Mocht u vragen hebben over de TVL regeling en aanvraag daarvan, bel of mail ons wij helpen u graag.

Terug naar overzicht

Teun Trienekens

Adviseur | Eigenaar
Teun Trienekens
Neem contact op