Leidraad aanvraag NOW regeling

06 april 2020

Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april tot en met vrijdag 5 juni 2020 een aanvraag indienen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bij het UWV. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

Omzet

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een aaneengesloten periode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.

Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat het in jaarrekeningenrecht gebruikelijk is. Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.

Omzetverlies

Voor het bepalen van het geschatte procentuele omzetverlies dienen werkgevers de volgende stappen te doorlopen:

 • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van ten minste 20%;
 • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één maand (1 april) of twee maanden (1 mei) later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020;
 • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers betrekking hebben op een omzet over drie maanden;
 • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld;
 • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Tegemoetkoming

De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020.

Achteraf wordt vastgesteld of de loonsom over maart, april en mei 2020 is gedaald ten opzichte van de loonsom van januari 2020. Hierbij wordt de loonsom van januari 2020 maal drie vergeleken met de loonsom over maart, april en mei 2020. De laagste loonsom wordt uiteindelijk aangehouden voor de definitieve berekening.

Loonkosten

Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon (sv-loon) uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Als basis voor de berekening van de subsidie wordt het sv-loon over het tijdvak januari 2020 aangehouden. Wanneer daar geen gegevens over beschikbaar zijn wordt het sv-loon van november 2019 aangehouden. Als er sprake is van een werkgever die per vier weken aangifte doet voor de loonheffingen, wordt de loonsom verhoogd met 8,33%.

Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking.

Berekening

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. 

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van de formule:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

A = het (verwachte) percentage van de omzetdaling

B = de loonsom (totale sv-loon over tijdvak januari 2020)

3 = de subsidie wordt verstrekt over een tijdvak van 3 maanden (maart, april, mei 2020)

1,3 = 30% opslag van de loonsom voor werkgeverslasten

0,9 = 90% van de loonsom die maximaal door de overheid wordt vergoed

Aanvraagprocedure

Voor ieder loonheffingennummer dient een afzonderlijke tegemoetkoming te worden aangevraagd. Werkgevers dienen de volgende gegevens te verstrekken bij de aanvraag van de NOW:

 • Bedrijfsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van bevoegd contactpersoon);
 • Loonheffingennummer waarvoor u de aanvraag doet;
 • Ingangsdatum van de periode van drie aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming;
 • Het verwachte percentage omzetverlies in deze periode;
 • Het bankrekeningnummer waarop (terug)betalingen van de loonheffingen van de Belastingdienst worden ontvangen en de tenaamstelling van dit rekeningnummer;
 • Indien de werkgever na 31 augustus 2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend, het dossiernummer van de aanvraag;
 • Tot slot dient u als werkgever op de aanvraag een intentieverklaring te tekenen.

Subsidie

Het UWV beslist uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag over subsidieverlening. Om snelheid van de regeling te waarborgen werkt het UWV met voorschotten. Achteraf zal de definitieve subsidie worden vastgesteld.

Voorschot

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot geschiedt in drie termijnen. Het UWV streeft ernaar binnen 2 tot 4 weken na volledige aanvraag de eerste termijn van het voorschot te betalen. De tweede en derde termijn zullen respectievelijk één en twee maanden na de eerste betaling worden voldaan.

Definitieve subsidie

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. De overheid zal nog duidelijkheid verschaffen onder welke grens deze verklaring niet wordt verplicht. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen.

Bij de afrekening kan er sprake zijn van een nabetaling wanneer het omzetverlies hoger uitvalt, of een terugvordering als het omzetverlies achteraf lager is. Indien de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 lager is dan driemaal de loonsom van januari 2020, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. 

Verplichtingen werkgever

Werkgevers aan wie subsidie wordt toegekend hebben de volgende verplichtingen:

 • De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk (100%) door te betalen;
 • De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV (18 maart t/m 31 mei 2020);
 • De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten;
 • De werkgever is verplicht om de werknemers(-vertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet hij/zij desgevraagd inzage geven in deze administratie;
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • De werkgever moet aan het UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring (indien van toepassing);
 • Als de werkgever loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, moet hij aan de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding doen van de NOW-toekenning.

AANVRAGEN: de NOW kunt u aanvragen bij het UWV vanaf maandag 6 april tot en met vrijdag 5 juni 2020. Voor aanvragen klik hierMocht u vragen hebben over de NOW regeling en aanvraag daarvan, bel of mail ons wij helpen u graag.

Terug naar overzicht

Teun Trienekens

Adviseur | Eigenaar
Teun Trienekens
Neem contact op